De fyra färgerna i e-interpersonal profilen är baserade på Darwins evolutionspsykologiska teori om människans beteende.

Denna teori bygger på antagandet, att alla människor naturligt har fyra genetiskt betingade egenskaper:

  • Vi vill uppnå något
  • Vi skapar relationer
  • Vi strävar efter att uppnå insikt
  • Vi önskar att kontrollera situationen, försvara oss själva och våra nära

Dessa grundläggande egenskaper – samt vår förmåga, att fatta medvetna och instinktiva beslut och val – får oss att agera som vi gör. De fyra färgerna röd, gul, grön och blå matchar generellt de respektive fyra egenskaper.

Den här artikeln ger en överblick över evolutionspsykologi, de fyra egenskaperna och hur de motsvarar de fyra färgerna.

Evolutionspsykologi i korthet

Tanken inom evolutionspsykologi om, att människan har genetisk betingade egenskaper, går långt tillbaka i psykologins historia, och har nyligen tagits upp igen i den etablerade psykologin. Idén om genetisk betingade, naturliga mänskliga egenskaper kan spåras tillbaka till filosofer som Hippokrates, och på1920-30-talet till bland andra Jung och Adler.

Begreppet om de fyra egenskaperna har många likheter med Charles Darwins (1809-1882) teori ’Survival of the fittest’. Darwin sa, att den arten som är bäst på att anpassa sig till sina omgivningar, har störst chans att överleva.

Människans hjärna och personlighet är således resultatet av en evolutionär utveckling under miljontals år. Nedan följer en kort beskrivning av de fyra genetisk betingade egenskaper.

Att uppnå något

Vår medfödda tendens att vilja uppnå något, och denna egenskaps förmåga att förbättra vår situation, har alltid haft en grundläggande och nödvändig funktion för människans – och alla levande varelser för den delen. Vi söker efter mat och vatten för att överleva, men överlevnad är inte allt. Människor är sociala, och därför strävar vi alltid efter att förbättra vår sociala situation. Detta görs genom att erhålla makt, erfarenhet, materiella tillgångar eller trevliga upplevelser.

Det finns många sätt för oss att uppnå vad vi vill. Vi kan växa eller producera det själva, göra affärer, eller till och med stjäla eller använda våld. Vårt behov av att uppnå något, hör till i den röda kategorin. På en bra dag, kan personer med röda tendenser vara: bestämda, fokuserade, krävande, påhittiga och resultatinriktade. På en dålig dag, däremot, kan de vara: otrevliga mot andra, arroganta, dominerande, förhastade och otåliga.

Att skapa relationer

Människor strävar efter att etablera sociala relationer, att binda sig till andra och visa omsorg för de som är dem nära. Forskning tyder på, att vi människor instinktivt försöker att etablera sociala relationer från ett grundläggande behov av att tillhöra en grupp.
Detta gäller både våra nära relationer, såsom familj och vänner, men även när det gäller en mer övergripande känsla av samhörighet, t.ex. vår nationalitet. Många exempel på denna tendens kan observeras i vår vardag – t.ex. förhållandet mellan mor och barn, förhållandet mellan ett fotbollslag och deras supportrar, och den generella tendensen att bilda grupper som “vi och dem”.

Behovet av att upprätta relationer associeras med jämställdhet, intresse, empati, rättvisa, vänskap, lojalitet och känsla av tillhörighet. Tendensen att skapa relationer, hör främst till i den gröna kategorin. På en bra dag, kan personer med gröna tendenser vara: lojala, harmoniska, förstående, omtänksamma och sociala. Har de däremot en dålig dag, kan de vara: förtvivlade, tveksamma, undvikande, naiva och känsliga.

Att uppnå insikt

Människan försöker alltid att förstå och förklara vår omvärld. Vi drivs av nyfikenhet. Vi strävar efter att uppnå insikt i saker vi inte förstår. Vi upptäcker ständigt nya saker, och jämför våra upptäckter med det vi redan känner till, för att se om vår uppfattning fortfarande är sann, eller om vi bör revidera vår uppfattning av den givna saken eller situationen.

Vår strävan efter att uppnå insikt, hör till i den gula kategorin. På en bra dag, kan personer med gula tendenser vara: påhittiga, spontana, entusiastiska, utåtriktade, synliga och pratsamma. På en dålig dag, kan de dock vara: Hektiska, slarviga, ytliga, organiserade och vårdslösa.

Att kontrollera situationen, och försvara oss

Vi människor har alltid haft behov av, att ha kontroll över vår situation och att försvara oss själva, våra nära och kära, våra ägodelar eller vår övertygelse. I grunden, är försvar och kontrollbehov lämpliga, och absolut nödvändiga, mekanismer för att säkra vår överlevnad. De gör oss försiktiga med nya saker eller människor vi inte känner, vilket skyddar oss från faror, vare sig de kommer från andra människor eller något helt annat.

Den negativa sidan av vårt behov av att försvara oss, och ha kontroll, kan uppstå när vi är föremål för attack – på dem vi älskar eller vår tro. Exempel på detta kan vara något så enkelt som att försvara våra övertygelser.

Drivningen till att försvara, hör till i den blå kategorin. På en bra dag, kan blå personer vara: noggranna, metodiska, systematiska, disciplinerade och detaljorienterade. På en dålig dag, kan de däremot vara: kalla, skeptiska, långsamma, orubbliga eller distanserade.

Evolutionspsykologi generellt

Naturligtvis kan vi inte skylla vårt beteende på bara instinkter – våra medvetna val spelar en viktig roll i allt vi gör. Men våra medfödda instinkter kan ge oss en del av förklaringen på, varför vi agerar som vi gör. Modellen med de fyra färgerna kan inte ge svar på, vem man är.

Den kan dock ge en generell överblick över styrkor och svagheter i förhållande till andra. Det är dessutom viktigt att komma ihåg, att bara för att man är noggrann och metodisk, kan man ändå vara lojal och omtänksam. Man är inte bunden av någon av de fyra färgerna.