360-graders feedback

360-graders feedback är fokuserad, strukturerad feedback som täcker allt – alla relevanta parter hörs.

360-graders feedback ger en sammanhängande bild av fokuspersonens performance, som det upplevs av respondenterna. Respondenterna är ofta: Anställda, kollegor inom samma arbetsområde, närmaste chef, samt andra interna och externa aktörer.
360-graders feedback är en feedback-metod som kan bilda en valid och kvalificerad arbetsgrund för att inleda personlig utveckling.

360-graders feedback säkerställer ett objektivt perspektiv

Genom att använda 360-graders feedback, är det möjligt att jämföra erfarenheten av flera parter i en och samma process, vilket ger en mer nyanserad bild av fokuspersonen. Via feedback från alla håll, får man ett bättre, och mer objektivt perspektiv på beteende och prestanda.

360-graders feedback ger en mer nyanserad skildring eftersom att kollegor från olika nivåer runt personen ofta har olika erfarenhetsgrundlag, som de utvärderar fokuspersonen utifrån. I tillägg minskas risken för, att enkelstående, personliga uttalanden får en negativ inverkan på resultatet. Dessutom säkerställer det strukturerade arbetssättet, att viktiga kompetenser inte förbises.

Varför är 360-graders feedback effektivt?

Utvärderingsteorin hänför mer validitet och tillförlitlighet till observationer från flera källor – 360-graders feedback anses även vara mer trovärdig och meningsfull av mottagaren, jämför med ’single feedback’.

Genom att jämföra den egna upplevelsen av sitt beteende, med andras uppfattning, får man en större grad av självkännedom.

Erkännande och accept av behov av utveckling, ökar chansen för ett positivt förändringsarbete.

360-graders feedback är därför en effektiv metod för att identifiera beteende.

Läs om e-stimates Compass360