Personlighetspsykolog har att göra med tre huvudområden:

 1. Självet – personligheten som en integrerad helhet
 2. Människans natur – vad har människor gemensamt
 3. Individuella skillnaden – vad skiljer människor från varandra

Denna artikel fokuserar på den tredje punkten.

Modellens bakgrund

Genom tiderna har ett viktigt mål inom psykologi varit, att etablera en modell eller metod, som är lämplig för att beskriva människans personlighet, samt identifiera psykisk sjukdom. En modell som kan förbättra möjligheterna för detta, och hjälpa till att uppnå bättre insikt i personlighetstypen.

Genom åren har många teorier manifesterat sig – vissa i den akademiska världen, andra i affärsvärlden. En del av modellerna är mer accepterade än andra, och har, fram till nu, stått emot tidens prövningar. Men detta kommer att ändras, eftersom “modetendenser” förekommer även inom psykologi.

En av de mer prominenta modeller inom modern psykolog, är känd som Femfaktor modellen (FFM) eller ’The Big Five’.

Anledningen till, att det finns två namn är, att det egentligen är två olika modeller, men som båda består av fem grundläggande personlighetsdrag.

Tillgången till personlighetsstrukturen i Big Five modellen är, att registrera och identifiera korrelationer mellan de adjektiv som vanliga människor tillskriver sig själva och andra. Detta följer den uppfattningen, att språktermerna för de personlighetsdrag som är viktiga och framträdande i förhållande till att beskriva och förstå ett beteende, blir inbäddade i språket som vi använder för att beskriva varandra (den lexikala tillgången).

En annan, psykometrisk grundad teori om personlighetsdrag, har existerat parallellt – den såkallade Fivefaktor modellen. Fokus har legat på, att konstruera personlighetstester. Samtidigt har personerna bakom FFM även varit intresserade av, att avtäcka den biologiska grunden för personligheten.

I FFM är de fem personlighetsdrag (listade enligt den ordning som de “upptäcktes”):

 • Neuroticism
 • Extraversion
 • Openness to experience
 • Agreeableness
 • Conscientiousness

Den är även känd som OCEAN modellen (här listade i en ordning som är enkel att komma ihåg):

 • Openness
 • Conscientiousness
 • Extraversion
 • Agreeableness
 • Neuroticism

I BigFive är ordningen annorlunda, och bestäms av hur framträdande varje egenskap är.

Med FFM uppdelas varje egenskap i sex underliggande facetter – medan alla facetter i BigFive presenteras i i stort sett alla huvudområden.

Varför är modellen så erkänd?

Hur kommer det sig, att FFM/BigFive har blivit så erkända i vetenskapssamhället, även efter att så många modeller har föreslagits och studerats? Några av anledningarna följer nedan:

Tillförlitlighet
Koefficient alfa statistik runt 0.80 till 0.95 för FFM

Denna höga tillförlitlighetsnivå, ger ett stabilt utvärderingsverktyg, som är användbar när utveckling och hög kvalitet är ett krav.

Validitet
FFM har visat sin förmåga att förutse framtida prestationer.

Forskning av Barrick och Mount (1991) visar hur FFM har egenskaper, som kan användas inom en lång rad olika arbetsområden.

Detta står i kontrast med en utbredd modell; Myers-Briggs Type Indicator (MDTI), vars validitet har ifrågasatts och försvagats under det senaste decenniet (McCrae och Costa, 1989).

Accepterad referensram
FFM är en allmänt accepterad referensram.

FFM kan tillämpas oberoende av nationalitet, religion och språk.

Beskrivande egenskaper
Modellen har gett ny kunskap och nya verktyg för en mer exakt personlighetsbeskrivning.