Även om en profil som e-interpersonal har hög prediktiv validitet när den används på rätt sätt, bör personen som presenterar profilen alltid informera mottagaren om, att inget profilverktyg kan visa en fullt nyanserad bild av fokuspersonen. På grund av metrologiska skäl, ger alla profilverktyg endast en rättvisande bild i delområden.

Prediktivvärdet är 25 till 30 procent

Forskning visar, att det prediktiva värdet av personlighetstests ligger på runt 25 till 30 %. I praktiken kan detta överföras till, att en tredjedel av en persons beteende kan förutsägas av ett personlighetstest. Utöver detta, beaktas inte den konkreta situationen, summan av en persons tidigare livserfarenheter, eller andra socialpsykologiska aspekter. Tester och profilverktyg visar därför endast delar av hela personligheten.
Det är därför mycket viktigt, att feedbacken till personen inte består av uttalanden som “Du är …”. En personlig profil bör och måste presenteras som ”preferenser” – exempel på föredragna svarsmönster och typiska beteende. Det är alltid upp till mottagaren, att avgöra i vilken utsträckning dessa indikationer är riktiga!

Diagram, grafik och illustrationer

Diagram, grafik och illustrationer är användbara som riktlinjer för presentationen av, och dialogen om en profil. När mottagaren presenteras grafiskt för sina resultat i profilen, och eventuella förändringar i placeringarna, ökar och verifierar det ofta personens egna intuitiva förståelse för sina beteendemönster.

Texter är poesi

Men kom ihåg, att grafiska presentationer såväl som textbeskrivningen i profiler och tester är tolkningar, och inte “absoluta sanningar”. Kom därför ihåg, att läsa texter och beskrivningar av personlighetsdrag som “poesi”, dvs. et försök på att teckna en bild på personen med ord.